در حین سفارش، قسمتی برای دریافت آی دی پیج شما تعبیه شده است. در آن قسمت، راهنمایی های لازم انجام شده است.