سرویس های ایرانی حداکثر پس از ۴۸ ساعت شروع به انجام میکنند.
سرویس های بین المللی حداکثر پس از ۲۴ ساعت شروع به انجام میکنند.