بله، فالو توسط کاربران واقعی و ایرانی اینستاگرام انجام می شود و به میل خود صفحه شما را فالو می کنند.