خیر. در این پکیج، فالو توسط ربات انجام میشود. ولی پکیج فالوور ایرانی واقعی شامل فالوور های واقعی میباشد.